hate

hate

Önceden su sızmazdı aramızdan, bak şimdi denizler ne güzel.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter